SH.M.K - Niko Nestor

ADMINISTARTA

 
d.M.Poposki   sek. E.Ziba Ped.A.Hoxha Ped.I. Doncevski
Psik.J.Nasufi Psik.J.Markoska Pergj. Pergj. Pergj.M.Todorovska
Pergj. Adm.L.Harejdini Adm. Adm. Adm.

 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e ka publikuar programin për festa në Republikën e Maqedonisë, gjatë vitit të ardhshëm 2018 do ti kemi këto ditë jopune .Për gjithë qytetarët e Maqedonisë .

1 Janar (e hënë) Viti i Ri

7 Janar (e diel) Dita e parë e Krishtlindjeve Ortodokse

9 Prill (e hënë)  Dita e dytë e Pashkëve,  dita e dytë sipas kalendarit ortodoks

1 Maj (e martë) Dita e punëtorëve

24 Maj ( e enjte) – Shën “Kirili dhe Metodi”

15 Qershor ( e premte) Fitër Bajrami

02 Gusht (e enjte) Dita e Republikës

08 Shtator (e shtunë) Dita e Pavarësisë

11 Tetor (e enjte) Dita e Kryengritjes popullore

23 Tetor (e martë) Dita Luftës revolucionare maqedonase

08 dhjetor (e shtunë) Shën Klimenti i Ohrit

Festat e qytetarëve të përkatësisë fetare ortodokse

6 Janari (e shtunë) – festa e Buzmit, para Krishtlindjeve

19 Janari (e premte) – Festa e Ujit të bekuar

29 prill (e premte)– festa e Premtja e Madhe

17 Qershor (e premte) – Dita e shpirtrave

28 Gushti (e martë) – festa e Zonjës së Madhe (Zonjat)

Festat e qytetarëve të përkatësisë fetare katolike (3 ditë)

02 prill ( e hënë) – festa e Pashkëve katolike

1 Nëntori (e enjte) – festa e të gjithë Shenjtorëve

25 Dhjetori (e martë)– dita e parë e Krishtlindjeve katolike

Festat e qytetarëve të përkatësisë fetare islame 

21 gusht (e martë)– festa e Kurban Bajramit-dita e parë e Kurban Bajramit

Festa për pjesëtarët e popullatës shqiptare në Republikën e Maqedonisë 

22 Nëntor (e enjte) – Dita e Alfabetit Shqip

Festa për pjesëtarët e popullatës serbe në Republikën e Maqedonisë 

27 Janari (e shtunë) – festa e “Shën Savës”

Festa për pjesëtarët e popullatës rome në Republikën e Maqedonisë 

8 Prilli (e diel) – Dita ndërkombëtare e romëve

Festa për pjesëtarët e popullatës së vllahëve në Republikën e Maqedonisë 

23 Maji (e mërkurë) – Dita Kombëtare e vllahëve

Festa për pjesëtarët e popullatës hebraike në Republikën e Maqedonisë 

19 nëntor (e mërkurë) – Jom Kipur-dita e parë e festës së Jon Kipurit

Festa për pjesëtarët e popullatës boshnjake në Republikën e Maqedonisë 

28 Shtatori (e premte) – Dita ndërkombëtare e boshnjakëve

Festa për pjesëtarët e popullatës turke në Republikën e Maqedonisë

21 Dhjetori (e premte) – Dita e arsimit në gjuhën turke

 

S H P A L L J E PËR REGJISTRIMIN E NXËNËSVE NË VITIN I  VITIN SHKOLLOR  2018/2019

Shkolla e Mesme Komunale "Niko Nestor" në Strugë, në pajtim me Konkursin për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme publike, publikon :

S H P A L L J E

PËR REGJISTRIMIN E NXËNËSVE NË VITIN I

 VITIN SHKOLLOR  2018/2019

 

 Në vitin e parë do të regjistrohen 646  nxënës në 19  paralele( 306 nxënës nëparalele me mësim në gjuhën maqedone dhe 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën shqipe ), sipas planit dhe programit mësimor për:
DREJTIMI I NDËRTIMTARI-GJEODEZISË


Profile arsimor

Gjuha mësimore

Paralele/nr.i nxënësve

Kohëzgjatja vjetore

Pikë minimale

Teknik i arkitekturës

mësimi në gjuhën maqedone

1/34

4

45

Teknik i arkitekturës

mësimi në gjuhën shqipe

1/34

4

45

teknik i ndërtimtarisë

mësimi në gjuhën maqedone

1/34

4

45

teknik i gjeodezisë

mësimi në gjuhën shqipe

1/34

4

45

DREJTIMI I ELEKTROTEKNIKËS


Profile arsimor

Gjuha mësimore

Paralele/nr.i nxënësve

Kohëzgjatja vjetore

Pikë minimale

elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

mësimi në gjuhën maqedone

1/34

4

55

elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

mësimi në gjuhën shqipe

1/34

4

55

DREJTIMI TEKSTIL DHE LËKURË


Profili arsimor

Gjuha mësimore

Paralele/nr.i nxënësve

Kohëzgjatja vjetore

Pikë minimale

teknik i konfeksionit

mësimi në gjuhën maqedone

1/34

4

45

teknik i konfeksionit

mësimi në gjuhën shqipe

1/34

4

45

konfeksioner

Mësimi në gjuhën maqedone

1/34

3

30

konfeksioner

Mësimi në gjuhën shqipe

1/34

3

30

 

 

 

DREJTIMI  I KIMI-TEKNOLOGJISË


Profili arsimor

Gjuha mësimore

Paralele/nr.i nxënësve

Kohëzgjatja vjetore

Pikë minimale

teknik i kimi-teknologjisë

mësimi në gjuhën maqedone

1/34

4

45

teknik i kimi-teknologjisë

mësimi në gjuhën shqipe

1/34

4

45

Bukëpjekës

Mësimi në gjuhën maqedone

1/34

3

30

Bukëpjekës

Mësimi në gjuhën shqipe

1/34

3

30

 

DREJTIMI EKONOMIKO_JURIDIK DHE TREGTAR


Profile arsimor

Gjuha mësimore

Paralele/nr.i nxënësve

Kohëzgjatja vjetore

Pikë minimale

Teknik I ekonomisë

mësimi në gjuhën maqedone

1/34

4

60

Teknik I ekonomisë

mësimi në gjuhën shqipe

1/34

4

60

 

DREJTIMI SHËNDETËSOR


Profile arsimor

Gjuha mësimore

Paralele/nr.i nxënësve

Kohëzgjatja vjetore

Pikë minimale

Motër medicinale

mësimi në gjuhën maqedone

1/34

4

70

Motër medicinale

mësimi në gjuhën shqipe

1/34

4

70

 

DREJTIMI I HOTELERI_TURIZËM


Profile arsimor

Gjuha mësimore

Paralele/nr.i nxënësve

Kohëzgjatja vjetore

Pikë minimale

Kamarier

mësimi në gjuhën shqipe

1/34

3

30

                                                                             

KUSHTET PËR REGJISTRIMIN E NXËNËSVE
Regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2018/2019 do të realizohet sipas kushteve dhe  mënyrës të përcaktuara me Ligjin mbi arsimin e mesëm, Ligjin mbi arsimin profesional dhe trajnim dhe Konkursin për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme publike në vitin shkollor 2018/2019.
Transporti pa pagesë ose  akomodimi i nxënësve  të cilët do të regjistrohen në vitin e parë në shkollat e mesme publike, nuk do të sigurohet nëse lloji i zgjedhur i drejtimit arsimor gjendet në komunën ose regjionin ku  jeton nxënësi.
Kushtet për regjistrimnin e nxënësve janë:

  1. ta kenë kryer shkollën fillore;
  2. të mos jenë më të vjetër se 17 vjetë;
  3. të jenë të përcaktuar  për planin dhe programin për arsim  profesional;
  4. t’i plotësojnë kriteriumet e përcaktuara me këtë Shpallje.

III. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM
Nxënësit e interesuar me rastin e paraqitjes, duhet t'i sjellin këta dokumente:

  1. fletëparaqitje për regjistrim (Fletëparaqitja për regjistrim merret në shërbimin e shkollës , e njëjta jepet pa pagesë);
  2. dëftesat origjinale prej klasës VI deri në klasën e IX;
  3. diplomë të fituar (nëse posedon për vendin e I-rë,II-të dhe III-të)në gara ndërkombëtarë,dhe shtetërore(gjuhë amtare,gjuhë e huaj dhe lëndë mësimore me rëndësi për drejtimin)

certifikatë nga libri amë i të lindurve (pa marrë parasysh datën kur është lëshuar).

IV. AFATET E KONKURSIT- SHPALLJES
Paraqitja dhe regjistrimi i nxënësve do të bëhet në një afat  regjistrimi, me dy paraqitje në muajin qershor.           Paraqitja e parë për regjistrimin dhe paraqitjen e nxënësve  do të jetë më 18 dhe 19 qershor 2018, ndërsa rezultatet për nxënësit e regjistruar dhe për vendet e lira do të publikohen më 20 qershor 2018.
Nëse në shkollë në ndonjë drejtim arsimor paraqitet numër më i madh i nxënësve prej numrit të planifikuar me numër të njëjtë të pikëve,  do të organizohet testim kualifikues22 qershor 2018, ndërsa rezultatet do të publikohen më 25 qershor 2018.
Pas publikimit të rang listës me rezultat e regjistrimit,nxënësit të cilët nuk janë regjistruar në shkollë,janë të obliguar që në afat prej 48 orëve të tërheqin dokumentacionin e dorëzuar në shkollë.
Paraqitja dhe regjistrimi i dytë i nxënësve në afatin e qershorit do të jetë më 28 qershor 2018, ndërsa rezultatet nga regjistrimi dhe vendet e lira do të publikohen më 29 qershor 2018.
            Për nxënësit të cilët dërgohen në riprovim,provim të viti,provim për avancim më të shpejtë,organizohet afat I dytë në muajin gusht,në shkollat ku do të mbeten vende të lira pas afatit të qershorit.
Paraqitja dhe regjistrimi i nxënësve në afatin e gushtit do të jetë më 23 gusht 2018 në shkollat ku ka vende të paplotësuara, ndërsa rezultatet nga regjistrimi i nxënësve dhe vendet e lira për regjistrimin e nxënësve do të publikohen  më 24 gusht 2018.

KRITERIUMET PËR ZGJEDHJEN E NXËNËSVE
Kriteriumet për zgjedhjen e nxënësve janë:
- suksesi mesatar i nxënësit prej klasës VI deri në klasën IX;
- suksesi mesatar i nxënësit i arritur në katër lëndët mësimore (gjuhë amtare,gjuhë e huaj dhe dy lëndë mësimore që janë të rëndësishme për drejtimin  arsimor);
- diplomat  e fituara  për vendin I,II dhe III në gara ndërkombëtare dhe republikane nga (Gjuha amtare, gjuha e huaj dhe nga lëndët e rëndësishme për drejtimin profesional,respektivisht lëmit arsimor);
- vlera mesatare e pikëve të fituara për sjellje.
Nëse në shkollë paraqitet numër më i madh i nxënësve nga numri i planifikuar me numër të njëjtë të pikëve, në shkollë do të organizohet testim kualifikues nga lëndët mësimore të rëndësishme për drejtimin arsimor.

Për suksesin mesatar prej klasës VI deri në klasën IX, nxënësi mund të marrë më së shumti 50 pikë (suksesi mesatar nga klasae gjashtë, e shtatë e tetë dhe e nëntë mblidhet, ndahet në katër dhe i njëjti numër shumëzohet me koeficientin 10).
Për suksesin mesatar të arritur në katër lëndët e propozuara mësimore (dy lëndë mësimore të obligueshme për të gjitha llojet e arsimit dhe dy lëndë mësimore që janë të rëndësishme për drejtimin), nxënësi mund të marrë më së shumti 20 pikë (5 pikë për secilën lëndë mësimore).
Për vendin e zënë në gara ndërkombëtare dhe republikane nxënësi mund të marrë më së shumti 5 pikë.(Për vendin e zënë  në gara ndërkombëtare – 5 pikë, për vendin e zënë në garat republikane: 3 pikë për vendin e I, 2 pikë për vendin II dhe 1 pikë për vendin e III). Nxënësit i vlerësohet vetëm një diplomë me të cilën ka marrë më së shumti poena.
Për vlerën mesatare të pikëve  për sjellje prej klasës VI deri në klasën IX, nxënësi mund të marr më së shumti 2 pikë ( sjellja shembullore vlerësohet me 2 pikë, sjellja mirë vlerësohet me 1 pikë dhe sjellja e pakënaqshme vlerësohet me 0 pikë. Vlera mesatare është shuma e pikëve për sjellje prej klasës sëgjashtë, shtatë, tetë dhe nëntëte pjestuar me 4).
Nxënësi sipas të gjithë kriteriumeve të përcaktuara me këtë shpallje mund të marrë më së shumti 80 poena.
Numri I caktuar minimal i pikëve për afatin e parë të regjistrimit, paraqitja e parë, eshte pjesë përbërëse e ketij Konkursi.
Shkollat  për paraqitjen e dytë te afatit te qershorit mund ta zvogëlojnë numrin e përcaktuar në pikët minimale të përcaktuara me Shpalljen,dhe atë më së shumti deri më 5 pikë,pervec se ne gjimnaz ,drejtimin ekonomi-juridik dhe tregtar ,dhe drejtimin shendetesor.
Shkollat për paraqitjen e afatit te gushtit mund ta zvogëlojnë numrin e përcaktuar në pikët minimale të përcaktuara me Shaplljen,edhe atë deri në 5 pikë ne krahasim me paraqitjen e dytë në afatin e parë të regjistrimit(përkatësisht më së shumti 10 pikë në të dy afatet e regjistrimit)pervec se ne,drejtimin ekonomik-juridik dhe tregtar,dhe drejtimin shëndetësor.
Shkollat pas verifikimit të rang listës përfundimtare janë të obliguar që në afat prej 48 orëve tua kthejnë dokumentacionin të gjithë nxënësve të cilët nuk janë regjistruar në shkollë.

Shkollat janë të obliguara që me konkurs intern për paraqitjen e dytë në afatin e pare të qershorit dhe per afatin e dyte te regjistrimit te theksojne minimumin e pikeve te percaktuara me te cilat nxenesit mund te konkurojne per regjistrim ne planin dhe programin e caktuar mesimor:
Shpallja e minimumit të pikëve do të bëhet më 25 qershor 2018 për paraqitjen e dytë.
            Për nxënësit të cilët klasën e nëntë  e kanë kryer në Maqedoni, ndërsa një, dy ose tri klasë (VI,VII dhe VIII) i kanë kryer jashtë vendit, për ata klasë  merret suksesi mesatar nga klasa e nëntë dhe  për ta vlejnë të njëjtat kriteriume për zgjedhjen e nxënësve që janë dhënë në këtë shpallje.

             ZGJEDHJA DHE REGJISTRIMI I NXËNËSVE
Zgjedhja dhe regjistrimi i nxënësve bëhet sipas planit dhe programit për të cilin përcaktohet nxënësi, në bazë të numrit të përgjithshëm të pikëve që llogariten për secilin kandidat ve] e ve].
Nxënësit për regjistrim mund të paraqitet personalisht ose këtë mund ta bëj prindi, respektivisht kujdestari.
Rekomandohet që dokumentet të mos dërgohen me postë.
Pranimi i dokumenteve bëhet sipas afateve të përcaktuara me shpallje prej orës 8, 00 deri në ora 15,00.

P A S Q Y R A

E lëndëve mësimore nga arsimi fillor të cilat janë paraparë në kriteriumet
për rangimin e suksesit të nxënësve

 

1

2

3

4

Nr. rendor      

Drejtimi – dega                  

Lën.mës.që janë të obligue.

lën.mësim.që janë të
rëndës.për drejtimin

 1.              

Elektroteknik

 Gj.amtare dhe gjuha e huaj

Matematikë,fizikë

 2.              

Ndërtimtari-gjeodezi

Gjuhë amtare dhe gjuha e huaj

Matematikë,fizikë

 3.            

Tekstilo-lëkurë        

Gj.amtar. dhe gj. e huaj

Kimi,matematikë

 4.

Kimi-teknologji   

Gj.amtar. dhe gj. e huaj

Kimi, matematikë

 5.            

Ekon.juridik dhe treg.

Gj.amata.dhe gj. e huaj

Matematikë, histori

 6.         

Shëndetsor

Gj. amtare dhe gj. e huaj

Biologji,  kimi

7.

Hoteleri-turizëm        

Gj.amtare dhe gjuhë e huaj   

Biologji ,  gjeografi

 

 

SHMK"Niko Nestor" Strugë

 

Blloku Maturanteve
Content 3

 

Tooltip content goes here.