ge carousel by WOWSlider.com v7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економската струка има само 1 профил: економски техничар. За овој профил се отвараат 2 класа ( 1 на македонски наставен јазик а 1 на албански). За оваа струка интересот на учениците е најголем. Учениците своите знаења ги стекнуваат со следење на современи наставни програми, и преку изработување на поголем број на проекти и вежби. Во оваа струка учениците може да се стекнат со знаења од повеќе области како што се: економијата, бизнис секторот, правото и слично.