Електротехничка струка

Електротехничар за компјутерска техника и абтоматика

 

 

Електротехничката струка има само 1 профил: електротехничар за компјутерска техника и автоматика. За профилот секоја година се отвараат 2 класа (1 на македонски наставен јазик, а 1 на албански). Струката во СОУ „Нико Нестор“ Струга привлекува голем интерес кај учениците, и секоја година бројот на пријавени кандидати е голем. Учениците своите знаења ги стекнуваат на современ начин на предавање, со практични вежби и реализирање на многу проекти. Учениците во оваа струка може да се стекнат со знаења од повеќе области, како што се: програмирање, електроника, автоматика, компјутерски хардвер, веб дизајн и слично.

Наставници

Билјана Стојаноска-Наумоска

Никола Нестороски

Наташа Коцкоска

Софија

 

Информатика