GJEODEZI1 GJEODEZI2 GJEODEZI3 _MG_39714 _MG_39735 GJEODEZI6 GJEODEZI7 GJEODEZI8 GJEODEZI9 GJEODEZI10 GJEODEZI11 GJEODEZI12 GJEODEZI13 GJEODEZI14 GJEODEZI15 GJEODEZI16 GJEODEZI17 GJEODEZI18 GJEODEZI19 GJEODEZI20 GJEODEZI21 GJEODEZI22 GJEODEZI23
image carousel by WOWSlider.com v7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Градежната струка има 3 профили: градежен техничар, геодетски техничар и архитектонкси техничар. За секој профил секоја година се отвораат по 2 класа (3 на македонски наставен јазик, а 3 на албански). Училиштето за секој профил има обезбедено соодветна опрема со цел учениците да имаат квалитетна практична настава. Учениците од оваа струка, може да се пофалат со освоени награди на државни и меѓународни натпревари. Во оваа струка, учениците може да се стекнат со знаења од повеќе области како што се: архитектурата, техничкото цртање, градежништвото, геодезијата и друго.