DREJTIMI KIMI TEKNOLOGJI
1.Teknik i kimi teknologjise
2.Teknik i prodhimeve kimike dhe kozmetike

Nxenesit aftesohen per:
Pergatitjen dhe organizimin e proceseve teknologjike
Udheheqjen dhe mbikqyrjen e prodhimit
Studimi kimik, fiziko-kimik dhe mekanik te materialeve
Korelacion te teoris me praktiken
Respektimin e masave higjeno-teknike per mbrojtje

Kushtet per pune:
Mesimi ne kabinet me mjete te konkretizimit
Labratori i kimise i pergatitur me mjete bashkekohore
Mesonjtorja e paisur me kompjutere

Nxenesit mesojne:
Si te mendojne me menyr kritike dhe te bashkepunoje me te tjeret
Si te kene pergjegjsi ndaj punes
Si ta fillojne biznesin e tyre
Si te aftesohen per shkollimin e tyre te metejshem

Menyra bashkohore e jeteses, kerkon zhvillim te ekonomise.

Prandaj, na bashkohuni! Bashke te mesojme dhe ta bejme me te mire ardhmerin tone