DREJTIM SHENDETSOR-MJEKSI
Moter medicinal

Prej vitit shkollor 2004/05, ne shkollen tone realizohet programi mesimor i drejtimit te mjeksise.

Per nevojat e procesit edukativ-arsimor, realizojme bashkepunim me O.P.SH "Qendra Medicinale" ne Struge.

Nxenesit aftesohen per:
-Kryerjen e puneve dhe te detyrave te punes ne organizatat shendetsore ne suazat e mbrojtjes primare sekundare dhe terciare.
-Aplikimin profesional dhe efikas te diturive dhe shkathtesive te fituara
-T'i respektojne dhe zbatojne normat etike ne pune.
-Ta shfrytezojne softverin medicinal.
-Te kujdesen per mirembajtjen e ambientit te pershtatshem per pune.
-Ta pergatisin dhe ta perdorin terapine sipas urdherit dhe nen mbikqyrjen e mjekut.

SHENDETI ESHTE PASURIA ME E MADHE