Визија на СОУ Нико Нестор“ Струга е да стане училиште кое ќе биде:

*Атрактивно – каде учениците сакаат да учат

*Флексибилно – прилагодливо на промените и потребите на учениците

*Достапно – секој да има можност да учи

 

 

*Ефективно – да ги исполнува поставените цели

*Квалитетно – учениците стекнуваат квалитетни знаења

*Безбедно – место каде разликите спојуваат

*Уредено – пријатно место за сите

*Современо – во тренд со современите образовни процеси

*Отворено – за соработка и комунакција

Приоритети и Цели 
ПРИОРИТЕТ: Уредување, хигиена и чистота на училишната згради и училишниот двор 
ЦЕЛ: Спроведување на програмата за ЕКО училиште 
ПРИОРИТЕТ: Планирање и реализација на активности за меѓусебно запознавање и зближување на различните етнички групи во училиштето 
ЦЕЛ: Спроведување на програмата за МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ 
ПРИОРИТЕТ: Афирмирање на работата на училиштето 
Цел: Поголема информираност на сите значајни субјекти за работата на училиштето во учебната 2011/12 година 
ПРИОРИТЕТ: Подобрување на квалитетот на наставниот процес 
Цел: Користење на компјутерите во функција на осовременување и унапредување на наставата 
Цел: Подобрување на квалитетот на наставата преку реализација на дополнителна и додатна настава 
Цел: Реализација на интерни обуки со наставниците приправници. 
ПРИОРИТЕТ: Развивање на психосоцијалните вештини кај учениците. 
Цел: Реализација на програмата Образование за животни вештини 
Цел: Реализација на програмата Ученичка медијација (зајакнување на младите преку врсничка медијација) 
Цел: Демократска партиципација на учениците

L

L

L

L

L

L