Структура на училиштето (училиштен одбор, совет на родители, наставнички совет, стручни активи, одделенски совети, ученичка заедница)

Членови на училиштен одбор (име и презиме)

1.      Ферзије Леши

2.      Виолета Николоска

3.      Невзат Усеини

4.      Билјана Спасеска

5.      Марија Ашталкоска

6.      Астрит Даути

7.      Идриз Билали

8.      Кристина Маркоска Монеска

9.      Бојан Ковачески

10.  Минир Максутоски

11.  Сафет Ајдиноски

12.  Наташа Влаќеска

Членови на совет на родители (име и презиме)

1.      Идриз Билали

2.      Топузоска Тања

3.      Ванчо Богданоски

4.      Силвана Беќароска

5.      Халим Положани

6.      Тефик Далипи

7.      Влаќеска Наташа

8.      Сафет Ајдиноски

9.      Дашмир Насуфи

Стручни активи (видови)

1.      Актив по македонски јазик и литература

2.      Актив по албански јазик и литература

3.      Актив по странски јазик

4.      Актив по математика

5.      Актив по физика

6.      Актив по биологија

7.      Актив по историја и географија

8.      Актив по информатика и стручни предмети во електротехничка струка

9.      Актив по спорт и спортски активности

10.  Актив по уметност

11.  Актив по социологија, граѓанско образование, мир,толеранција и заштита, психологија

12.  Актив по хемија и хемиско технолошка струка

13.  Актив од текстилно кожарска струка

14.  Актив од економско правна и трговска струка

15.  Актив од здравствена струка

Класни совети (број на наставници)

134

Членови на ученичка заедница (број на ученици)

1300