Економска, правна и трговска струка

Економска Правна и Трговска Струка

Економски техничар

Оспособување на учениците за:
Работи од областа на економијата
Раководење и менаџирање на бизнис
Финансиско-сметководствени работи
Поврзување на практиката со теоријата
Маркетинг и бизнис.

Информации

Учениците учат:

Како да соработуваат и комуницираат со другите,
Како да основаат сопствен бизнис,
Како да раководат со бизнисот,
Каде да го продолжат своето образование

Услови за работа:
Теоретска настава
Компјутерска техника

Scroll to Top