Здравствена Струка

Медицинска сестра

Од учебната 2004/2005 година во СОУ „Нико Нестор“ започна да функционира здравствената струка

За успешна реализација на наставниот план и програма одлично соработуваме со Медицински Центар Струга

Учениците се оспособуваат за:
-Вршење на работите и обврските во здравствените организации од примарна секундарна и терцијална пракса
-професионално и ефикасно аплицирање на знаењата
-Почитување и практикување на етичките норми во работата
-користење на медицинскиот софтвер
-грижа за околината на работното место
-подготовка и употреба на терапијата под надзор на докторот.

ЗДРАВЈЕТО Е НАЈГОЛЕМОТО БОГАТСТВО