Конкурс

Во прва година во учебната 2019/2020 год. во СОУ Нико Нестор – Струга, ќе се запишат 646 ученици во 19 паралелки (306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик и 340 ученици во 10 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Градежно – геодетска струка – 136 ученици, 4 паралелки
– архитектонски техничар                       мак     34 уч.           1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– архитектонски техничар                       алб     34 уч.           1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– геодетски техничар                              мак     34 уч.           1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– геодетски техничар                              алб     34 уч.           1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
 Електротехничка струка – 68 ученици, 2 паралелки
– електротехничар за компјутерска     мак 34 уч.         1 пар. техника и автоматика 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска     алб 34 уч.        1 пар. техника и автоматика 4 г.тр. 55 минимум поени

Текстилно- кожарска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– техничар за изработка на облека     мак       34 уч.   1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за изработка на облека    алб      34 уч.   1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
-конфекционер                                     мак     34 уч.           1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– конфекционер                                      алб     34 уч.          1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
Хемиско-технолошка струка – 136 ученици, 4 паралелки
– хемиски лабораториски техничар       мак       34 уч.   1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– хемиски лабораториски техничар     алб      34 уч.       1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– пекар                                                  мак     34 уч.            1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– пекар                                                   алб     34 уч.            1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Економско, правна и трговска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– економски техничар                             мак     34 уч.            1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– економски техничар                             алб     34 уч.            1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
Здравствена струка – 68 ученици, 2 паралелки
– медицинска сестра                       мак     34 уч.         1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицинска сестра                       алб        34 уч.     1 пар. 4 4 г.тр. 70 минимум поени
Угостителско – туристичка струка – 34 ученици, 1 паралелка
– келнер                                        алб         34 уч.       1 пар.   3 г.тр.    30 минимум
Scroll to Top