На македонски наставен јазик за полагање на државна матура пријавени се 122 ученици од кои 3 се вонредни ученици, а за завршен испит се пријавени 14 ученици од кои 5 се вонредни