Редовни

Во учебната 2019/2020 година на македонски наставен јазик учат вкупно  690 ученици (334 женски и 356 машки) во 31 паралелка и 637 (346 женски и 291 машки) ученици во 36 паралелки на албански наставен јазик.

Scroll to Top