Хемиско-Технолошка Струка

Хемиско-технолошки техничар

Учениците се оспособуваат за:
Подготовка и организација на технолошките процеси
Набљудување и контролирање на процесите
Студии по хемија, физика-хемија и хемиски материјали
Корелација меѓу теорија и пракса
Грижа за околината

Информации

Услови за работа:
Кабинетска настава со инструменти
Современа лабараторија
Опремена компјутерска училница

Учениците учат:
Критички да размислуваат и да соработуваат со другите
Одговорност кон работата
Како да започнат сопствен бизнис
Како и каде да го продолжат образованието

Хемиско-Технолошка Струка

Пекар

Стручното образование и обука се интегрален и еден од приоритетите за развој на човековиот капитал и предуслов за економски раст,намалување на невработеноста,поквалитетно вработување и социјална кохезија во Република Македонија. Во време кога побарувачката за нови вештини е растечка како никогаш досега, стручното

Образование и обука ја поттикнува иновативноста,конкурентноста, гради нови партнерства,нуди вработување во земјава.

За таа цел СОУ Нико Нестор Струга  ви го нуди новиот профил пекар во кој може да научите за:

Производство на леб и бели пецива
Производство на интегрално пециво
Производство на суво тесто (тестенини)
Производство на тестени чеќерни производи