Drejtimi kimi-teknologji

Drejtimi Kimi – Teknologji

Teknik i kimi teknologjisë

Nxënësit aftesohen për:
– Pergatitjen dhe organizimin e proceseve teknologjike
– Udhëheqjen dhe mbikqyrjen e prodhimit
– Studimi kimik, fiziko-kimik dhe mekanik të materialeve
– Korelacion të teoris me praktiken
– Respektimin e masave higjeno-teknike per mbrojtje

Informacione

Kushtet per pune:
– Mesimi ne kabinet me mjete te konkretizimit
– Labratori i kimisë i përgatitur me mjete bashkëkohore
– Mesonjtorja e paisur me kompjutere

Nxënesit mesojne:
– Si te mendojne me menyr kritike dhe te bashkëpunoje me te tjeret
– Si të kenë përgjegjsi ndaj punës
– Si ta fillojnë biznesin e tyre
– Si të aftesohen per shkollimin e tyre të mëtejshem

Menyra bashkohore e jetesës, kerkon zhvillim te ekonomise. Prandaj, na bashkohuni! Bashke te mesojme dhe ta bëjme me te mire ardhmërin tonë

Drejtimi Kimi – Teknologji

Bukëpjekës

Qëllimi kryesor i arsimit profesional është zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar ne veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me përpunimin e brumit”. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve mundësi e krijimit të aftësive:

-Të prodhojë bukë masive, dhe asortimente me miell gruri (franxhollë, panine, simite, qahi, gjevrek, pulieze, bagetë, bukë me shtesa e fara drithore, pite, byrekë etj.).

-Të prodhojë asortimente të tjera me miellra të ndryshëm (thekre, misri, soje si dhe asortimente me miell të harmonizuar).

-Të prodhojë biskota, Kroasan

-Të prodhojë makarona

-Të prodhojë pica

-Të prodhojnë ëmbëlsira dhe torta.

Scroll to Top