Drejtimi shëndetësor

Drejtimi Shëndetësor – Mjekësi

Motër medicinale

Prej vitit shkollor 2004/05, në shkollën tonë realizohet programi mësimor i drejtimit të mjeksisë

Për nevojat e procesit edukativ-arsimor, realizojmë bashkëpunim me O.P.SH, Qendra Medicinale në Strugë

Nxënësit aftësohen për:

-Kryerjen e punëve dhe të detyrave të punës në organizatat shëndetsore në suazat e mbrojtjes primare sekundare dhe terciare.

-Aplikimin profesional dhe efikas të diturive dhe shkathtësive të fituara

-T’i respektojnë dhe zbatojnë normat etike në punë.

-Ta shfrytëzojnë softverin medicinal.

-Të kujdesen për mirëmbajtjen e ambientit të përshtatshëm për punë.

-Ta përgatisin dhe ta përdorin terapinë sipas urdhërit dhe nën mbikqyrjen e mjekut.

SHËNDETI ËSHTË PASURIA MË E MADHE

Scroll to Top