Më 6.09.2021 dhe 7.9.2021 si pjesë e projektit “Aftësitë për të nesërmen” nga programi Erasmus +, Veprimi Kyç 1 – Lëvizshmëria e studentëve nga arsimi dhe aftësimi profesional me numër regjistrimi 2020-1-MK01-KA102-077629, Koordinatorja e projektit – Profesoresha Svetlana Gjuroska ka mbajtur takime përgatitore online me 5 nxënësit e gjimnazit Niko Nestor – Strugë, të përzgjedhur për të marrë pjesë në mobilitetin në Povoa de Varzim, Portugali në periudhën prej 21.9.2021 deri më 5.10.2021 për punë praktike në kompani të mirënjohura të fushës së tyre. Koordinatorja e projektit prezantoi studentët dhe shpjegoi qëllimin e mobilitetit. Në takimet online mori pjesë edhe profesoresha e gjuhës angleze Nade Kleçkaroska, e cila ishte përgjegjëse për përgatitjen e gjuhës.