ERASMUS+

Në ditë 26.5.2022 (четврток) со fillim në orën 12.30, në ambientet e СОУ “Niko Nestor” – Struga u mbajt diseminimi nga trajnimi me programin e ERAZMUS “Educational innovation in Finland” и “Inovation at school: Inclusion, autonomy and flexibility”

Në kuadër të projektit Erazmus+ “Njohuri për të ardhmen” (knowledge for the future), mbështetur nga Agjencia nacionale për programet evropiane të shkollimit dhe mobiliteti,ne periudhen 10.5.2022 deri 14.5. 2022 në Bruzh, Belgjikë 3 përfaqësues nga SOU “Niko Nestor” moren pjese ne trajnim me temë “Inovation at school: Inclusion, autonomy and flexibility”.

Si pjesë e projektit Erazmus+ “Knowledge for the future” – Educational innovation në Finlandë, u organizua në vizitë në kampusin “Riveria”, qendra me e madhe për arsimin profesional në Finlandë, në cilin nxensit reaizojne praktikën e tyre nën mentorimin e profesoreve.

Në kuadër të projektit Erazmus+ “Dituri për te ardhemen” (knowledge for the future), mbështetur nga NAAC-ja për programet evropiane të shkollimit dhe mobiliteti, përmbyllja e veprimit 1- mobiliteti i vendosur në arsimin shkollor, në periudhen 2.5.2022 deri 6.5. 2022 në Joensuu Finalnde, 3 përfaqësues nga SOU “Niko Nestor” – moren pjese në trajnimin e temës ” Educational innovation in Finland”.


Me datë 08.04.2022 në ambientet e shkollës së mesme “Niko Nestor” – Strugë u realizua diseminimi i parë i realizuar nga Erasmus + projekti “Dituria e së ardhmes”

Më 23 mars 2022 u mbajt takimi online për mobilitetet e ardhshme në kuadër të programit Erasmus + dhe projektit të titulluar “Njohuria për të Ardhmen”. Me mësimdhënësit pjesëmarrës në trajnimet nga shkolla e mesme “Niko Nestor” – Strugë. Në takim, koordinatori i projektit i njohu mësimdhënësit me dokumentet që duhet të përgatiten për certifikimin e trajnimeve dhe mënyrën e përfundimit të tyre, por edhe është bërë përgatitje gjuhësore dhe kulturo-historike për njohjen më të mirë të pjesëmarrësve me programin e trajnimit si dhe traditën dhe sistemet arsimore në vendet ku do të zhvillohen mobilitetet. Më pas u diskutua për kushtet e udhëtimit në vendet përkatëse dhe kufizimet me masat e tyre për shkak të pandemisë COVID 19, si dhe monitorimi dhe respektimi i tyre deri në momentin e udhëtimit.

Në kuadër të projektit Erasmus + “Knowledge for the future”, mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Programeve Arsimore Evropiane dhe Mobilitet. Aksioni kyç 1- Mobiliteti i stafit mësimdhënës në arsimin shkollor, në periudhën 7.3.2022 deri më 11.3.2022 në Gozo-Malta.Tre përfaqësues nga SHMK “Niko Nestor” Strugë morën pjesë në trajnimin me temë “Lidership, cilësi arsimore dhe inovacion”. Në kuadër të trajnimit u realizua një vizitë studimore në shkollën “Gozo College Sannat Primary school and special unit”, ku Profesorët përveç rritjes së kompetencave të tyre në fushën e lidershipit dhe ngritjes së cilësisë në procesin arsimor, patën mundësi për të vizituar monumentet historike të ishullit të Gozos dhe qyteteve tjera të Maltës: Victoria, Valletta dhe Mdina.

Më 6.09.2021 dhe 7.9.2021 si pjesë e projektit “Aftësitë për të nesërmen” nga programi Erasmus +, Veprimi Kyç 1 – Lëvizshmëria e studentëve nga arsimi dhe aftësimi profesional me numër regjistrimi 2020-1-MK01-KA102-077629, Koordinatorja e projektit – Profesoresha Svetlana Gjuroska ka mbajtur takime përgatitore online me 5 nxënësit e gjimnazit Niko Nestor – Strugë, të përzgjedhur për të marrë pjesë në mobilitetin në Povoa de Varzim, Portugali në periudhën prej 21.9.2021 deri më 5.10.2021 për punë praktike në kompani të mirënjohura të fushës së tyre. Koordinatorja e projektit prezantoi studentët dhe shpjegoi qëllimin e mobilitetit. Në takimet online mori pjesë edhe profesoresha e gjuhës angleze Nade Kleçkaroska, e cila ishte përgjegjëse për përgatitjen e gjuhës.

Scroll to Top